Parkmanagement

Het beheer van het totale werkgebied wordt via parkmanagement vormgegeven. Hiertoe is een basispakket vastgesteld waarin de volgende onderwerpen zijn vastgelegd:

  • Het beheer en onderhoud van het openbaar gebied: het beheer en onderhoud van beplanting, straatmeubilair, openbare verlichting, wegen, watergangen (groen), rioleringen, waterpartijen t.b.v. de brandblusvoorzieningen en civieltechnische werken komen voor rekening en risico van OLM. Het hogere door de Coöperatie gewenste kwaliteitsniveau komt voor rekening van de Coöperatie. Daar is een convenant voor gesloten tussen de Coöperatie  Medel en het Industrieschap Medel
  • Terreinbeveiliging van het totale werkgebied: surveillance in het openbare gebied, 365 dagen per jaar, op werkdagen buiten kantooruren en op dagen in weekeinden en op feestdagen voorlopig vier uren per etmaal en het aanbrengen en onderhouden van beveiligingsinstallaties
  • Bedrijfsbewegwijzering: bedrijfsaanduiding kavels, bedrijfsaanduiding op het openbaar gebied alsmede plattegronden en informatieborden in openbaar gebied
  • Aansluiting glasvezelnetwerk
  • Management van de beheerorganisatie: het management en de uitvoering van parkmanagement

Het facultatieve pakket bevat zo mogelijk de volgende onderwerpen:

  • Vervoersmanagement: vervoersanalyse inclusief advies over eventuele implementatie
  • Parkeermanagement: het onderdeel parkeermanagement kan deel uitmaken van het basispakket
  • Gezamenlijke inkoop van diensten en verbruiksgoederen

Klik hier voor het huishoudelijk reglement.

Verplichtingen van de leden

Ieder lid is verplicht het basispakket van diensten, dat via de vereniging wordt aangeboden, af te nemen. Ieder lid is verplicht tot het betalen van een eenmalige bijdrage, ter dekking van de kosten van het basispakket, die door de ALV in samenspraak met OLM jaarlijks geïndexeerd zal worden. Alle leden zijn verplicht dit bedrag te voldoen aan de vereniging. Het lid verplicht zich tot het vervangen of herstellen van de ter beoordeling van het bestuur representatieve elementen (zoals ondermeer terreinverlichting, bomen en struiken, verwijzingsborden bewegwijzering) op de kavel op zo kort mogelijke termijn doch uiterlijk binnen een periode van zes weken na constatering door de vereniging of de beheerorganisatie dat de elementen vervangen dan wel hersteld moeten worden en nadat deze constatering schriftelijk aan het betreffende lid is meegedeeld. Uitsluitend indien daar gegronde redenen voor zijn, kunnen in overleg met het bestuur andere afspraken gemaakt worden over de termijn waarop elementen vervangen dan wel hersteld moeten zijn.