Vestiging

Het Industrieschap Medel streeft met de ontwikkeling van Bedrijvenpark Medel twee belangrijke doelstellingen na. Allereerst wil het de werkgelegenheid in de regio behouden en vergroten. Ten tweede wil het Industrieschap het woon- en werkklimaat in Tiel en omstreken verbeteren. Naast milieueisen en de voorwaarden van het bestemmingsplan is een uitgiftebeleid geformuleerd. Bedrijven die zich willen vestigen op Medel worden aan drie criteria getoetst.

Toetsingscriteria

Het effect van de vestiging op de regionale werkgelegenheid
Industrieschap Medel ontwikkelt Bedrijvenpark Medel met het oog op het creëren van gedifferentieerde werkgelegenheid en streeft naar een werklocatie voor ongeveer 3.500 arbeidsplaatsen. Bij de uitgifte wordt gestreefd naar een gemiddelde werkgelegenheid van minimaal 30 arbeidsplaatsen per hectare.

Herkomst bedrijven

Bedrijvenpark Medel heeft een opvangfunctie voor lokale bedrijven (uit de gemeenten Neder-Betuwe en Tiel) alsook voor bedrijven uit de regio of bovenregionale bedrijven. In de Regio Rivierenland wordt per bedrijf gekeken waar het bedrijf het beste past qua aard en omvang. Deze afspraken zijn vastgelegd in het afsprakenkader Regionale samenwerking bedrijventerreinen Regio Rivierenland.

Duurzaamheid

Bedrijven op Medel participeren in de duurzame ontwikkeling van Medel. Aankoop van grond op Medel betekent verplichte deelname aan het parkmanagement met onder meer collectieve bewegwijzering, collectieve beveiliging, beheer- en onderhoud.