Beheer en onderhoud

Onder het beheer en onderhoud van het openbaar gebied wordt verstaan het beheer en onderhoud van beplanting, straatmeubilair, openbare verlichting, wegen, watergangen (groen), rioleringen, waterpartijen t.b.v. de brandblusvoorzieningen en civieltechnische werken komen voor rekening en risico van de gemeente Tiel.  De Coöperatie Medel heeft met de gemeente Tiel afspraken gemaakt over het beheer en onderhoud van het openbaar groen en alle aspecten die de uitstraling kunnen verhogen. Hiervoor is een bestek gemaakt dat begin 2020 is uitbesteed aan Flora Nova voor een periode van 4 jaar. Het bestek geeft inzage in het door de leden gewenste onderhoudsniveau. De gemeente Tiel verstrekt jaarlijks een bijdrage op het niveau van gemeente Tiel. De leden hebben gekozen voor een hoger kwaliteitsniveau en de kosten van dit extra niveau is een onderdeel van de jaarlijkse afdracht van de leden aan Coöperatie Medel.